Licznik odwiedzin:
338
Licznik wyświelteń podstrony:
12

Dane finansowe

BILANS na 31.12.2015 r. (w zł)

AKTYWA

PASYWA

1. Aktywa trwałe

    WNiP

    Rzeczowe aktywa
    trwałe

    Inwestycje
    długoterminowe

21.773.931,81

674.626,36

21.099.305,45


0,00

1. Fundusz własny

    Fundusz podstawowy

    Pozostałe fundusze

    Zysk netto

23.128.586,66

21.112.740,42

1.749.354,34

266.491,90

2. Aktywa obrotowe    Zapasy

    Należności
    krótkoterminowe

    Inwestycje
    krótkoterminowe


    Rozliczenia
    międzyokresowe

    (czynne)

20.138.361,381.187.079,93

1.481.593,19


17.396.018,7373.669,53

2. Zobowiązania
    i rezerwy
    na zobowiązania    Zobowiązania z tyt.
    dostaw i usług,
    zaliczki    Pozostałe
    zobowiązania

    Fundusze specjalne   Rozliczenia
   międzyokresowe
    (przychodów)

18.783.706,53
416.278,44

709.222,42


3.143.754,22
14.514.451,45

RAZEM AKTYWA

41.912.293,19

RAZEM PASYWA

41.912.293,19

Rachunek zysków i strat za 2015 r.

1. Przychody ze sprzedaży

21.544.697,96

2. Koszty działalności operacyjnej

23.696.466,11

3. Strata ze sprzedaży

- 2.151.768,15

4. Pozostałe przychody operacyjne

2.654.113,66

5. Pozostałe koszty operacyjne

430.936,73

6. Zysk na działalności operacyjnej

71.408,78

7. Przychody finansowe

253.885,95

8. Koszty finansowe

9.906,83

9. Zysk na działalności gospodarczej

315.387,90

10. Zyski nadzwyczajne

-

11. Straty nadzwyczajne

-

12. Zysk brutto

315.387,90

13. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

48.896,00

14. Zysk netto

266.491,90

 

Załączniki do pobrania

Nazwa Dane finansowe Instytutu Spawalnictwa za lata 2003 - 2014
Rozmiar 374 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Dane finansowe
podmiot udostępniający Główny Księgowy
osoba, która wytworzyła informację mgr Stanisław Prentki - Główny Księgowy
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr Stanisław Prentki - Główny Księgowy
osoba, która wprowadziłą informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 08.02.2017
czas udostępnienia informacji 22.09.2016 10:24:39
czas ostatniej aktualizacji 22.02.2017 12:39:27

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach